תנאי שימוש

כללי שימוש

אתר אינטרנט זה, תוכנו וכל סוג של מידע הכלול, מוטבע או מקושר אליו (להלן: "תוכן האתר") מסופק על ידי סורוקר אגמון נורדמן ריבה ו/או Soroker Agmon Nordman Pte. Ltd. (להלן: "אנו" או "אנחנו") למטרות מידע בלבד.

 

העדר יעוץ משפטי

תוכן האתר אינו ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו או לפרש אותו ככזה.  תוכן האתר לא נועד לשדל לקוחות או לספק שירות כלשהו.

אין אנו אחראים לנכונותם, דיוקם ו/או עדכניותם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או של כל מידע המקושר, מוטמע, או שקיימת אליו הפניה אחרת כלשהי, בתוכן האתר.

אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות לעדכן, לשנות ולהסיר את תוכן האתר וכל חלק ממנו בכל זמן נתון וללא הודעה מוקדמת.

אין לקבל החלטות כלשהן ו/או לבצע  כלשהי או להימנע מפעולה כלשהי על יסוד תוכן האתר מבלי לפנות לייעוץ מקצועי.

לקבלת ייעוץ פרטני בנוגע למצבך הספציפי יש לפנות לעורך דין מוסמך.

 

העדר יחסי עו"ד-לקוח

בשום מקרה לא יהיה באספקת תוכן האתר ו/או בשימוש בכדי להקים כל סוג של יחסי עורך דין-לקוח בינינו לבין המשתמש או המשתמשים בתוכן האתר.

פנייה באמצעות כל אמצעי אלקטרוני (דואר אלקטרוני, מסרונים וכדומה) לכל עורך דין שפרטיו מופעים באתר אינטרנט זה או שליחת מידע כלשהו ללא התקשרות מוקדמת איתנו, לא תתפרש כיצירת יחסי עורך דין-לקוח בינינו לבין הצד השולח מידע כלשהו.

 

העדר סודיות

לעולם אל תשלח/י לנו מידע סודי, רגיש או פרטי לפני שהתקשרת עם אחד מעורכי הדין שלנו וקיבלת אישור לשלוח מידע כזה.

איננו יכולים להבטיח חסיון עורך דין-לקוח על מידע כלשהו שנשלח אלינו ללא אישור וללא התקשרות מוקדמת.

 

 

שמירת זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים, העיצובים (מדגמים) וכל זכויות קניין רוחני אחרות, בתוכן האתר, בכל צורה שהיא לרבות, ללא הגבלה – כל מלל, גרפיקה, דמות, עימוד, תמונה, הקלטה או סרטון, נשמרים במלואם על ידינו.

העמדה לרשות הציבור של תוכן האתר לא תתפרש כוויתור כלשהו על זכות כלשהי בו ואינה מעניקה לך הרשאה ו/או רישיון להעתיק, להציג, לקשר, למסגר מחדש, ליצור קישורים, להפנות או להשתמש, באופן אחר בתוכן האתר, ללא קבלת רשות מראש ובכתב מאיתנו.

 

העדר אחריות

אנו לא נישא באחריות כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר הנובע משימוש או הסתמכות על תוכן האתר או כל אתר אינטרנט אחר או מידע אחר המקושר, מוטבע, מוזכר או שיש אליו הפניה, באתר אינטרנט זה.

זה יהיה הדין גם במקרה שבו הנזק נגרם כתוצאה מהתקשרות בין אתר זה או אתר המחובר אליו לבין מערכת המחשב שלך, או למערכות אלקטרוניות אחרות, או על ידי תוכנה זדונית, וירוס, תולעת, סוסים טרויאניים או פריטים הרסניים אחרים, נתונים פגומים או נתונים שאינם תואמים למערכת המחשב שלך, או על ידי צדדים שלישיים, או בשל יירוט של או גישה אל נתונים מכל סוג שהוא.

נזק כאמור יכלול (ללא הגבלה) גם אובדן רווחים, הפרעה לעסק, אובדן מלא או חלקי של תוכנה, או של כל מידע המאוחסן באשר הוא, בין אם נשמר במערכת מחשב או אחרת, וכל הוצאות שחזור או אחרות. .

סמכות שיפוט ותחולת דינים

בביקורך באתר אינטרנט זה ו/או בשימוש בתוכן האתר את/ה מסכימ/ה בזאת כי על כל מחלוקת בינך לביננו הנוגעת לתוכן האתר ו/או לכל תוצאה של השימוש בו, יחול הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לגבי כל מחלוקת בינך לביננו תהייה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל ללא שמיעת טענות בדבר התנגשות דינים.